Pokud se vám s výrobky cokoli stane, zavolejte mi na telefon +420 721 771 345, nebo mi napište na e-mail info@atelyer.cz a ihned se domluvíme co a jak, abyste byli naprosto spokojeni.

Vymyslíme spolu nejlepší řešení, opravu, výměnu, slevu či jinou náhradu. Poradím vám jak balíček zabalit a pošlu vám štítek pro dopravce. Jakmile balíček obdržím, vše vyřeším a co nejdříve se vám ozvu. Náklady spojené s dopravou vám samozřejmě uhradím.

Fakturu hledat nemusíte, stačí mi vaše jméno.

Aneb verze úřední.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží”), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění”) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace”).

1.2. „Prodávajícím” se rozumí internetový obchod www.atelyer.cz osoby Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04, IČ: 05383609, osoba je vedena pod Č. j. P09 057698/2016/OŽ/DAN magistrátu města Kladna, Sp. značka S P09 057696/2016.

1.3. „Kupující” je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení”), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad”).

1.5. „Reklamací” se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámí prodávajícímu (Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 272 04, mail: info@atelyer.cz, tel: +420 721 771 345).

2. Rozsah a odpovědnost za vady

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění 24 měsíců.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
• pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu
• pokud si kupující vadu sám způsobil
• pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění 24 měsíců
• při neodborných opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
• při užívání a zacházení se zbožím v rozporu s doporučením, které přiložil výrobce
• při poškození zboží živelnou událostí

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3. Konkrétní délka lhůty je u každého zboží uvedena v potvrzení.

3.4. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2. Kupující má zejména právo:
• i na dodání nového zboží bez vad
• na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí zboží
• na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
• na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží
• na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

4.3. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2. Pokud po převzetí a rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 721 771 345 nebo emailem na info@atelyer.cz.

6. Vystavení písemného potvrzení

6.1. Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

6.2. Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

6.3. Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně katalogového čísla a data převzetí a odešle na adresu Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04. Prodávající vzorový formulář potvrdí a zašle zpět kupujícímu.

6.4. Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí typicky doklad.

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

7.1. Reklamace vyřizuje internetový obchod www.atelyer.cz osoby Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04, prostřednictvím telefonu č. +420 721 771 345 nebo na emailové adrese info@atelyer.cz.

7.2. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit.

7.3. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

7.4. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu a ostatního příslušenství.

7.5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

7.6. Přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu prodávajícím potvrzeno e-mailem nebo telefonicky spolu s informacemi o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

7.7. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

7.8. Prodávající je povinen pro vyřízení reklamace dodržet lhůty stanovené závaznými právního předpisy o ochraně spotřebitele. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu info@atelyer.cz.

7.9. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

7.10. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou na adresu prodávajícího, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 11.10.2017

Celé obchodní podmínky najdete zde.

Pokud se vám s výrobky cokoli stane, zavolejte mi na telefon +420 721 771 345, nebo mi napište na e-mail info@atelyer.cz a ihned se domluvíme co a jak, abyste byli naprosto spokojeni.

Vymyslíme spolu nejlepší řešení, opravu, výměnu, slevu či jinou náhradu. Poradím vám jak balíček zabalit a pošlu vám štítek pro dopravce. Jakmile balíček obdržím, vše vyřeším a co nejdříve se vám ozvu. Náklady spojené s dopravou vám samozřejmě uhradím.

Fakturu hledat nemusíte, stačí mi vaše jméno.

Aneb verze úřední.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží”), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění”) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace”).

1.2. „Prodávajícím” se rozumí internetový obchod www.atelyer.cz osoby Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04, IČ: 05383609, osoba je vedena pod Č. j. P09 057698/2016/OŽ/DAN magistrátu města Kladna, Sp. značka S P09 057696/2016.

1.3. „Kupující” je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení”), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad”).

1.5. „Reklamací” se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámí prodávajícímu (Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 272 04, mail: info@atelyer.cz, tel: +420 721 771 345).

2. Rozsah a odpovědnost za vady

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění 24 měsíců.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
• pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu
• pokud si kupující vadu sám způsobil
• pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění 24 měsíců
• při neodborných opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
• při užívání a zacházení se zbožím v rozporu s doporučením, které přiložil výrobce
• při poškození zboží živelnou událostí

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3. Konkrétní délka lhůty je u každého zboží uvedena v potvrzení.

3.4. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2. Kupující má zejména právo:
• i na dodání nového zboží bez vad
• na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí zboží
• na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
• na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží
• na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

4.3. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2. Pokud po převzetí a rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 721 771 345 nebo emailem na info@atelyer.cz.

6. Vystavení písemného potvrzení

6.1. Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

6.2. Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

6.3. Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně katalogového čísla a data převzetí a odešle na adresu Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04. Prodávající vzorový formulář potvrdí a zašle zpět kupujícímu.

6.4. Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí typicky doklad.

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

7.1. Reklamace vyřizuje internetový obchod www.atelyer.cz osoby Judita Králová Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ 272 04, prostřednictvím telefonu č. +420 721 771 345 nebo na emailové adrese info@atelyer.cz.

7.2. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit.

7.3. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

7.4. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu a ostatního příslušenství.

7.5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

7.6. Přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu prodávajícím potvrzeno e-mailem nebo telefonicky spolu s informacemi o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

7.7. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

7.8. Prodávající je povinen pro vyřízení reklamace dodržet lhůty stanovené závaznými právního předpisy o ochraně spotřebitele. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu info@atelyer.cz.

7.9. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

7.10. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou na adresu prodávajícího, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 11.10.2017

Celé obchodní podmínky najdete zde.

Přihlaste se k odběru novinek ať už vám nic neuteče.

Přihlaste se k odběru novinek ať už vám nic neuteče.